Reviewers

 • Dr. G J D Rao
 • Dr. S. Venkat Mahesh
 • Dr. L Pranathi
 • Dr. S. Srikanth
 • Dr. Anjana Acharya
 • Dr. Rasna Chawla
 • Dr. Shalini Singh
 • Dr. K Dilip Kumar
 • Dr. G. Kiran
 • Dr. Raghavendra Rao
 • Dr. V. Promod Kumar
 • Dr. N Ratnakar. Rao
 • Dr. B. Satyanarayana
 • Dr. J Rama Rao
 • Dr. P. Jijaya Bai
 • Dr. Achut Rao Deshpande
 • Dr. Padmavathi V
 • Dr. Chandra Hasini
 • Dr. Vijaya Kiran Mentey